Bí Tích

The seven sacraments touch all the stages and all the important moments of Christian life: they give birth and increase, healing and mission to the Christian’s life of faith. 

– Article 1113 Catechism of the Catholic Church

 • GIẢI TỘI (CONFESSIONS)

  30 phút trước các Thánh Lễ & trong giờ Chầu Thánh Thể tối thứ Sáu hàng tuần.

  30 mins before weekend Masses or by appointment.

 • RỬA TỘI (BAPTISM)

  Bí tích Rửa Tội sẽ được cử hành vào các thứ Bảy đầu tháng, lúc 3:30pm. Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ trước 2 tuần.

  Parents are required to attend a Baptism seminar preparation (prior to the Baptism) at 10am in English on the 4th Saturday. Baptism is celebrated every first Saturday at 3pm in English. Please contact the parish office at least two weeks before.

 • HÔN PHỐI (WEDDING)

  Xin liên lạc nhà xứ 6 tháng trước ngày cưới.

  6 months notice to the parish is required. Please contact the parish office.

 • XỨC DẦU (ANOINTING OF THE SICK)

  Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ (9:30am – 5pm) các ngày trong tuần: 604-876-7826

  Sau 5h00 chiều và cuối tuần xin liên lạc: 604-710-2175

  Please call the parish office (9:30am – 5pm) weekdays: 604-876-7826

  After 5pm and weekend please call: 604-710-2175

 • THĂM VÀ CHÚC LÀNH CHO GIA ĐÌNH THEO LỊCH HẸN

  House blessing by appoinment.

⛪ Tiền công đức hàng tuần: Xin xem hướng dẫn để đóng góp cho giáo xứ tại đây: Xem Ngay