Weekly Bulletin

6th Sunday Of Easter Bulletin

Daily readings: 23/05 Monday: [1] Acts 16.11-15 [Gospel] John 15.26-16.4a 24/05 Tuesday: BLESSED LOUIS-XEPHIRIN MOREAU [1] Act 16.22-34 [Gospel] John 16.5-11  25/05 Wednesday: ST.  BEDE THE VENERABLE, ST. GREGORY VII, ST. MARY MAGDALENE DE’ PAZZI [1] Acts 17.15,22-18.1 [Gospel] John 16.12-15 26/05 Thursday: ST. PHILIP NERI [1] Acts 18.1-8 [Gospel] John 16.16-20 27/05 Friday: ST. […]

View More
5th Sunday Of Easter Bulletin

Daily readings: 16/05 Monday: [1] Acts 14.5-18 [Gospel] John 14.21-26 17/05 Tuesday: [1] Act 14.19-28 [Gospel] John 14.27-31a  18/05 Wednesday: ST. JOHN 1 [1] Acts 15.1-6 [Gospel] John 15.1-8 19/05 Thursday: [1] Acts 15.7-21 [Gospel] John 15.9-11 20/05 Friday: ST. BERNARDINE OF SIENA [1] Acts 15.22-31 [Gospel] John 15.12-17  21/05 Saturday: ST. EUGÈNE DE MAZENOD […]

View More
4th Sunday Of Easter Bulletin

Daily readings: 09/05 Monday: [1] Acts 11.1-18 [Gospel] John 10.1-10 10/05 Tuesday: ST. John of Avila [1] Act 11.19-26 [Gospel] John 10.22-30  11/05 Wednesday: [1] Acts 12.24-13.5a [Gospel] John 12.44-50 12/05 Thursday: ST. NEREUS & ST. ACHILLEUS OR ST. PANCRAS [1] Acts 13.13-25 [Gospel] John 13.16-20 13/05 Friday: Our Lady of Fatima [1] Acts 13.26-33 […]

View More
3rd Sunday Of Easter Bulletin

Daily readings: 02/05 Monday: St. ATHANASIUS [1] Acts 6.8 - 15 [Gospel] John 6.22-29 03/05 Tuesday: ST. PHILIP & ST. JAMES [1] 1 Corinthians 15.1 – 8 [Gospel] John 14.6-14  04/05 Wednesday: Blessed Marie-Léonie Paradis [1] Acts 8.1b-8 [Gospel] John 6.35-40 05/05 Thursday: [1] Acts 8.26-40 [Gospel] John 6.44-51 06/05 Friday: St. FRANÇOIS de LAVAL […]

View More
2nd Sunday Of Easter Bulletin

Daily readings: 25/04 Monday: St. Mark [1] peter 5.5b-14 [Gospel] Mark 16.15-20 26/04 Tuesday: Our Lady of Good Counsel [1] Acts 4.32 - 37 [Gospel] John 3.7b - 15 27/04 Wednesday: Solemnity [1] Acts 5.17 – 26 [Gospel] John 3.16 - 21 28/04 Thursday: St. Peter Chanel or St. Louis Grignion de Montfort [1] Acts 5.27 - 33 [Gospel] John […]

View More
Easter Sunday Bulletin

Daily readings: 18/04 Monday: Solemnity [1] Acts 2.14, 22-33 [Gospel] Matthew 28.8-15 19/04 Tuesday: Solemnity [1] Acts 2.36-41 [Gospel] John 20.11-18 20/04 Wednesday: Solemnity [1] Acts 3.1-10 [Gospel] Luke 24.13-35 21/04 Thursday: Solemnity [1] Acts 3.11-26 [Gospel] Luke 24.35 - 48 22/04 Friday: Solemnity [1] Acts 4.1- [Gospel] John 21.1-14  23/04 Saturday: Solemnity [1] Acts […]

View More
1 2 3 13

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram