Weekly Bulletin

2nd Sunday Of Advent Bulletin

Daily readings: 5/12 Monday: [1] Isaiah 35.1-10 [Gospel] Luke 5.17-26 6/12 Tuesday: ST. NICHOLAS [1] Isaiah 40.1-11 [Gospel] Matthew 18.12-14 7/12 Wednesday: ST. AMBROSE [1] Isaiah 40.25-31 [Gospel] Matthew 11.28-30 8/12 Thursday: The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary [1] Genesis 3.9-15, 20 [2] Ephesians 1.3-6, 11-12 [Gospel] Luke 1.26-38 9/12 Friday: ST. JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN [1] Isaiah 48.17-19 [Gospel] Luke 21. 29-33 […]

View More
1st Sunday of Advent Bulletin

Daily readings: 28/11 Monday: [1] Isaiah 4.2-6 [Gospel] Matthew 8. 5-11, 13 29/11 Tuesday: [1] Isaiah 11.1-10 [Gospel] Luke 10.21-24 30/11 Wednesday: ST. ANDREW [1] Romans 10.9-18 [Gospel] Matthew 4.18-22 1/12 Thursday: [1] Isaiah 26.1-6 [Gospel] Matthew 7.21, 24-27 2/12 Friday: [1] Isaiah 29.17-24 [Gospel] Matthew 9.27-31 3/12 Saturday: ST. FRANCIS XAVIER [1] Isaiah 30.19-21, 23-26 [Gospel] Matthew 9.35-10.1, 5a, 6-8 4/12 Sunday: 2nd Sunday […]

View More
The Solemnity of Christ The King Bulletin

Daily readings: 21/11 Monday: The Presentation of the Blessed Virgin Mary [1] Revelation 14.1-3, 4b-5 [Gospel] Luke 21.1-4 22/11 Tuesday: ST. CECILIA [1] Revelation 14.14-19 [Gospel] Luke 21.5-11 23/11 Wednesday: ST. CLEMENT 1 or ST. COLUMBAN [1] Revelation 15.1-4 [Gospel] Luke 21.12-19 24/11 Thursday: ST. ANDREW DŨNG-LẠC & COMPANION [1] Revelation 18.1-2, 21-23; 19.1-3, 9a [Gospel] Luke 21.20-28 25/11 Friday: ST. CATHERINE OF ALEXANDRIA [1] […]

View More
33rd Sunday Of Ordinary Time Bulletin

Daily readings: 14/11 Monday: [1] Revelation 1.1-4; 2.1-5a [Gospel] Luke 18.35-43 15/11 Tuesday: ST. ALBERT THE GREAT [1] Revelation 3.1-6, 14-22 [Gospel] Luke 19.1-10 16/11 Wednesday: ST. MAGARET OF SCOTLAND or ST. GERTUDE [1] Revelation 4.1-11 [Gospel] Luke 19.11-28 17/11 Thursday: ST. ELIZABETH OF HUNGARY [1] Revelation 5.1-10 [Gospel] Luke 19.41-44 18/11 Friday: The Dedication of the Basilicas of Saints Peter and Paul [1] 2 […]

View More
32nd Sunday Of Ordinary Time Bulletin

November 6, 2022 32nd Sunday Ordinary Time Daily readings: 7/11 Monday: [1] Titus 1.1-9 [Gospel] Luke 17.1-6 8/11 Tuesday: [1] Titus 2.1-8, 11-14 [Gospel] Luke 17.7-10 9/11 Wednesday: The Dedication of the Lateran Basilica [1] Ezekiel 47.1-2, 8-9, 12 or 1 Corinthians 3.9b-11, 16-17 [Gospel] John 2.13-22 10/11 Thursday: ST. LEO THE GREAT [1] Philemon […]

View More
31st Sunday Of Ordinary Time Bulletin

Daily readings: 31/10 Monday: ST. ANTHONY MARY CLARET [1] Revelation 7.2-4, 9-14 [Gospel] Luke 14.12-14 1/11 Tuesday: SOLEMNITY All Saints  [1] Revelation 7.2-4, 9-14 [2] 1 John 3.1-3 [Gospel] Matthew 5.1-12a 2/11 Wednesday: All Souls’ Day [1] Job 19.1, 23-27 [2] 1 Corinthians 15.20-23 [Gospel] John 12.23-26 3/11 Thursday: ST. MARTIN DE PORRES [1] Philippians 3.3-8a [Gospel] Luke 15.1-10 4/11 Friday: ST. […]

View More
1 2 3 17

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram