Holy Thursday (April 9)Jesus’ supreme humility and unfailing love

Gospel Reading: John 13:1-15  

 

Thứ Năm tuần Thánh(9/4/2020): Sự khiêm nhường thẳm sâu và tình yêu vô tận của Đức Giêsu

 Tin Mừng: Ga 13,1-15

 

Meditation

Does your love waver when you encounter bitter disappointments and injury from others? As Jesus’ hour of humiliation draws near he reveals to his disciples the supreme humility which shaped the love he had for them. He stoops to perform a menial task reserved for servants – the washing of smelly, dirty feet. In stooping to serve his disciples Jesus knew he would be betrayed by one of them and that the rest would abandon him through fear and disloyalty. Such knowledge could have easily led to bitterness or hatred. Jesus met the injury of betrayal and disloyalty with the greatest humility and supreme love.

Let the love of Christ rule in your heart and actions 

Jesus loved his disciples to the very end, even when they failed him and forsook him. The Lord loves each of us freely and unconditionally. His love has power to set us free to love and serve others with Christ-like compassion and humility. Paul the Apostle tells us that Christ’s gift of love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who dwells in us (Romans 5:5 and 8:35-39). Does the love of Christ rule in your heart, thoughts, intentions and actions?

The love of Christ conquers all and never fails

Saint Augustine of Hippo (354-430 AD) in his sermon for Holy Thursday wrote:

“He had the power of laying down his life; we by contrast cannot choose the length of our lives, and we die even if it is against our will. He, by dying, destroyed death in himself; we are freed from death only in his death. His body did not see corruption; our body will see corruption and only then be clothed through him in incorruption at the end of the world. He needed no help from us in saving us; without him we can do nothing. He gave himself to us as the vine to the branches; apart from him we cannot have life.

Finally, even if brothers die for brothers, yet no martyr by shedding his blood brings forgiveness for the sins of his brothers, as Christ brought forgiveness to us. In this he gave us, not an example to imitate but a reason for rejoicing. Inasmuch, then, as they shed their blood for their brothers, the martyrs provided “the same kind of meal” as they had received at the Lord’s table. Let us then love one another as Christ also loved us and gave himself up for us.”

 

“Lord Jesus, your love conquers all and never fails. Help me to love others freely, with heart-felt compassion, kindness and goodness. Where there is injury, may I sow peace rather than strife.”

Suy niệm:

Tình yêu của bạn có bị chao đảo khi bạn đối diện với những thất vọng và tổn thương cay đắng từ những người khác không? Khi giờ phút khiêm hạ của Đức Giêsu tới gần, Người bày tỏ cho các môn đệ về sự khiêm hạ sâu thẳm bao trùm tình yêu mà Người dành cho họ. Người hạ mình để thực hiện công việc của người tôi tớ, được dành cho những người tôi tớ – việc rửa những bàn chân hôi thối và dơ dáy. Trong việc hạ mình để phục vụ các môn đệ, Đức Giêsu đã biết Người sẽ bị phản bội bởi một người trong số họ và biết rằng những người còn lại cũng sẽ bỏ rơi Người vì sự bất trung. Sự nhận thức như vậy có thể dễ dàng dẫn tới sự cay đắng và thù hận. Đức Giêsu đã nhìn sự tổn thương của sự phản bội và bất trung với sự khiêm hạ và tình yêu sâu thẳm.

Hãy để tình yêu Đức Kitô cai trị tâm hồn và những hành động của bạn

Đức Giêsu yêu thương các môn đệ cho đến cùng, thậm chí khi họ quên lãng và bỏ rơi Người. Chúa yêu thương mỗi người chúng ta một cách hào phóng và vô điều kiện. Tình yêu của Người có sức mạnh để giúp chúng ta tự do yêu thương và phục vụ người khác với lòng trắc ẩn và khiêm hạ giống như Đức Kitô. Thánh Phao lô tông đồ nói với chúng ta rằng ân huệ tình yêu của Đức Kitô đã đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong chúng ta (Rm 5,5 và 8,35-39). Tình yêu của Đức Kitô có làm chủ trong lòng, những tư tưởng và những hành động của bạn không?

Tình yêu của Đức Kitô chiến thắng tất cả và không bao giờ thất bại

Thánh Augustine Hippo (354-430 AD) trong bài giảng của ngài cho ngày thứ Năm tuần Thánh đã viết:

“Ngài có quyền hiến mạng sống của mình; trái lại, chúng ta không thể chọn cho mình thời gian để sống bao lâu, chúng ta chết cho dù chúng ta không muốn. Qua cái chết, Ngài đã tiêu diệt sự chết trong mình; chúng ta được giải thoát khỏi sự chết chỉ trong cái chết của Ngài. Thân xác của Ngài không thấy sự mục nát; còn thân xác của chúng ta sẽ thấy sự mục nát và chỉ được phục hồi ngang qua Ngài trong sự nguyên vẹn vào ngày tận thế. Ngài không cần sự giúp đỡ của chúng ta trong việc cứu rỗi chúng ta; không có Ngài chúng ta không thể làm được gì. Ngài ban mình cho chúng ta như cây nho với các cành nho; tách lìa Ngài chúng ta không thể sống được.

Sau hết, cho dù người ta có chết cho nhau, nhưng không vị tử đạo nào đã đổ máu mình ra để đem lại ơn tha thứ cho tội lỗi của anh em mình, vì Đức Kitô đã đem lại ơn tha thứ cho chúng ta. Trong cách này, Ngài đã ban cho chúng ta, không chỉ là gương mẫu để bắt chước, mà còn là lý do để vui mừng. Bởi vì, khi họ đổ máu mình ra cho anh em, các thánh tử đạo đã đem lại ‘cùng loại lương thực’ mà họ đã lãnh nhận từ bàn tiệc của Chúa. Thế thì chúng ta hãy yêu thương nhau như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã phó mình cho chúng ta”.

 

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa chiến thắng tất cả và không bao giờ thất bại. Xin giúp con yêu thương người khác một cách tự nguyện, với lòng trắc ẩn, nhân hậu, và quảng đại tự đáy lòng. Ở đâu có sự tổn thương, chớ gì con sẽ bày tỏ sự bình an hơn là sự xung đột.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ