Thông Báo Cuối Tuần-CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C - 10/4/22

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 11-16/4/ 2022

Lễ Lá như các ngày Chúa Nhật

Thứ Hai (11/4) và thứ Ba (12/4):

 • Ngắm 5 Sự Thương Khó Chúa 18:20
 • Giải tội: 18:30 – 18:55
 • Thánh Lễ lúc 19:00

Thứ Tư (13/4): Thánh Lễ lúc 10:30

(17:00: Lễ Truyền Dầu tại Nhà Thờ Chánh Tòa)

TAM NHẬT VƯỢT QUA

THỨ NĂM (14/4):

 • Đặt Mình Thánh chầu thinh lặng:  11:00 - 17:00
 • Giải tội: 20:00
 • Thánh Lễ Tiệc Ly: 20:30

Sau đó sẽ chầu đến 0:00AM

THỨ SÁU (15/4):

 • Ngắm đàng Thánh Giá xung quanh nhà thờ: 11:00
 • Giải tội: 18:30
 • Nghi thức tưởng niệm Cuôc Thương Khó Chúa: 19:00. Sau đó, sẽ ngắm 5 sự Thương Khó Chúa

THỨ BẢY (16/4):

 • Giải tội: 11:00-11:30
 • Lễ Vọng Phục Sinh: 21:00

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH

(17/4) như các ngày Chúa Nhật

TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Từ tối thứ Hai – thứ Sáu (18/4 - 22/4), sẽ có Thánh Lễ tiếng Việt, lúc 19:00

Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót (24/4): Nhận lãnh Ơn Toàn Xá


Ý lễ trong tuần

Thứ Sáu ngày 08/04 lúc 7 Tối

- Cầu cho LH Phero vừa mới qua đời tại Việt Nam do chị Trang xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria Khuyên.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho linh mục Phero Phương nhân 17 năm hồng ân. Cầu cho LH Giuse và Maria nhân ngày giỗ do Hiện – Vóc xin

- Cầu cho các LH Giuse và Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho các đẳng LH và xin cho các con mau sớm quay về với Chúa do 1 gia đình xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Xin ban phúc lành cho con trai là Alex Diệp do Kim Ha xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Baotixita và các đẳng LH do gđ 1 người xin.

- Xin đi đường được bình an 

- Tạ ơn Chúa và Đức mẹ do Hoàng Lê xin.

Thứ Bảy ngày 09/04 lúc 7 Tối

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Trinh Tuấn Kiệt vừa mới qua đời và LH Phero Nguyễn Văn Chương nhân ngày giỗ do Nguyễn Văn Huy xin.

- Cầu cho các LH Giuse và Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Lễ giỗ mãn tang. Cầu cho LH Phero Dương Văn Hiển do cô Sen và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa vừa mới qua đời do ông Lân xin

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do gđ ac Tố Lan xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gđ con cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Giuse Mike Nguyễn Thanh Hoàng do Roger Nguyễn xin. 

- Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Hải do Gary Nguyễn xin.

- Cầu cho LH Phero Tăng Văn Hòa do Tăng Thị Trang xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho các vị ân nhân và các LH do cháu Đôn xin.

- Cầu cho LH Đaminh và Margarita Rosa.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ cho chị và cháu nhân ngày sinh nhật và cầu cho toàn thể gia đình trong tuần thánh do gđ Quang Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức mẹ nhân kỷ niệm hôn nhân được 26 năm do một người xin.

- Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Mattheu Gardon do vợ xin.

- Cầu bình an cho chuyến đi xa do cô Bích xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Phạm Thị Tiệt do Quốc Tuấn xin.

Chúa Nhật ngày 10/04 lúc 9:30 sáng

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Trần Văn Ánh và Lh Anita Caputo vừa mới qua đời do Nick và Kim xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Cầu bình an cho gia đình và con cháu. Lễ giỗ, cầu cho 4 LH Phero, Anna, Maria cùng các đẳng LH do gđ Minh - Trang xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Võ Thị Chung, Maria Võ Thị Tro, Giuse Đỗ Ngọc Ly do gđ Hùng - Nga xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do 1 gđ xin.

- Cầu cho các LH Giuse và Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Anton và Maria do các con xin.

- Cầu cho bà cố Maria Đào Thị Sen vừa mới qua đời tại Mỹ do ô.b Ngọc Anh xin.

- Cầu cho LH Teresa vừa mới qua đời do ông Lân xin

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do 1 người xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gđ con cháu xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Lễ giỗ 8 năm, cầu cho LH Maria-Teresa do gđ xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ cho chị và cháu nhân ngày sinh nhật và cầu cho toàn thể gia đình trong tuần thánh do gđ Quang Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho công việc được tốt đẹp do 1 người xin.

- Cầu cho các đẳng LH do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình,

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH Giuse và Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Lucia Nguyễn Thị Lê do Hoan - Chinh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse và Maria.

-Cầu cho LH Gioan Kim Nguyễn Văn Tuy, Anna Hoàng Thị Niên, Gioan Kim Nguyễn Văn Tấn và Maria Đặng Thị Sáng.

-Cầu cho LH Giuse và Maria do gđ Hiền – Nhiệm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH tiên nhân nội ngoại hai bên do Quang - Thêu xin.

- Cầu cho các LH tiên nhân do Huệ Nguyễn xin.

- Cầu cho mẹ và LH Maria do gđ và các con các cháu xin.

- Cầu cho Nguyễn Văn Phầm và 2 LH Phero do các con xin.
- Cầu cho LH Anton do Tuyết Nhung xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH do 1 người xin.

- Cầu cho LH Maria Phạm Thị Nghệ và Cecilia Phạm Thị Lựu do ô.b Ngọc Anh xin.

Chúa Nhật ngày 10/04 lúc 3g chiều

Vui lòng đọcXin cộng đoàn theo dõi các lễ và nghi thức trong bulletin, giấy dán cuối nhà thờ hoặc trên website của giáo xứ.

-Lễ giỗ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Đạo.

-Tạ ơn Chúa, Đức mẹ, Thánh cả Giuse và cha Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gia đình do Đặng Thị Nga xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny Young và 1 gđ xin.

- Cầu cho LH Đaminh và Maria do gđ a/c Tiến – Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức mẹ và xin lễ như ý chỉ do gđ Đào xin.

- Cầu cho các LH trong luyện ngục.

Thứ Ba 12/04 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Đa Minh và 2 LH Maria.

Thứ Tư 13/04 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Đa Minh và 2 LH Maria.

Thứ Năm 14/04 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Đa Minh và 2 LH Maria.

© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram