Giải tội Mùa Vọng 2020

Advent Confession: Tuesday, Thursday, Saturday afternoons from 5 pm to 6pm and in working hours (no confession on Monday). Receiving Holy Communion: Every Sunday from 1pm - 2pm in the church.

Giải Tội Mùa Vọng: Chiều thứ Ba, Năm và Bảy, từ 5g đến 6g, và trong những giờ hành chánh

Sẽ có linh mục ở trong nhà thờ để cho rước lễ vào mỗi chiều Chúa Nhật từ 1 giờ đến 2 giờ.

© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram