Thông Báo Cuối Tuần - CHÚA NHẬT THỨ NHẤT MÙA VỌNG - 28-11-2021

1. Thu tiền đợt 2, cho Christmas outreach: Số tiền này sẽ giúp những gia đình đang gặp khó khăn trong mùa Giáng Sinh này. Cám ơn lòng quảng đại của anh chị em. 

2. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 3 tháng 12, do Đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách. 

3. Chương trình tĩnh tâm, Giáng Sinh và Năm Mới dương lịch, đã có ở trên mạng và ở cuối nhà thờ. 

4. Hội Các Bà Mẹ và Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: sẽ họp vào Chúa Nhật, 7 giờ tối, ngày 5 tháng 12. 

5. Đăng quảng cáo trong tờ thông tin của giáo xứ: Những anh chị em nào cần đăng quảng cáo cho việc kinh doanh của mình, xin liên lạc văn phòng. 

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 26/11 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH Maria Hà Thi Tỵ do Hội Bảo trợ Ơn Goi xin 

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp mới qua đời do: 

o gđ xin 

o Huynh đoàn Đaminh xin 

o Và gđ ac Tứ Long xin 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho 3LH Giuse và các đẳng LH do 1 người xin. 

- Cầu cho LH tiên nhân, cha mẹ hai bên, LH Phero, Catarina, Đa Minh và Maria. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Giuse Maria, Anton và tiên nhân nội ngoại 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ôb, cha mẹ hai bên và các đẳng LH. Xin ơn hoán cải và giữ vững đức tin cho các con do một gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, cầu cho LH Martin Trần Minh Hoàng và các đẳng LH do chú dì Tuyết Nam xin 

- Cầu cho các LH Phero, Cecilia, Phanxico Xavie, Anna, Agatha, Giuse, Maria và các đẳng LH do một người xin. 

- Cầu cho các LH qua đời trong giáo xứ và các đẳng LH do ac Tuyết Nam xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH tiên nhân nội ngoại, bạn bè thân hữu và các đẳng LH do ac Thụy, Dũng xin. 

- Cầu cho các LH do ac Đương Diễm xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH tiên nhân nội ngoại, các anh chị em, ân nhân và xin mau hết dịch bệnh do gđ Hồ Phó xin. 

- Cầu cho LH Anton, Maria, Giuse, Anna-Teresa, Gioan-Baotixita và các đẳng LH do Thành Trong xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do ac Sơn Tính xin 

- Cầu cho các đẳng LH do 1 người xin 

- Cầu cho các LH 2 bên nội ngoại do 1 người xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, hồn Giuxe, Maria và cầu cho đẳng linh do một người xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho linh hồn tiên nhân nội ngoại do một gia đình xin. 

- Cầu cho linh hồn Giuxe Nguyễn Minh Tiến, Toma Lương Văn Huy, cầu cho các đẳng linh hồn do Ông bà Huỳnh xin 

Thứ Bảy ngày 27/11 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Lê Công Thành do: 

· Cô Sen xin 

· Cô Bích xin 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Maria Lê Thị Kim Vân do ca đoàn Teresa xin 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Bá Khang do các con xin. 

- Cầu cho LH ông bà cha mẹ 2 bên do ac Tâm Hoa xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Giuse Maria, Anton và tiên nhân nội ngoại 

- Cầu cho LH tiên nhân và anh chị em nội ngoại 2 bên do gđ Cô Sen xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Mathias lễ giỗ, Elizabeth, Maria và LH tiên nhân 

- Cầu cho LH ông bà ngoại, LH Teresa Nguyễn Thị Huệ và các LH thai nhi do các con và các cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho các LH Lorenso, Maria, Teresa, Pio và các đẳng LH. Xin ơn chữa lành cho người thân đang đau nặng do gđ Quang-Nguyên xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Liễu – lễ giỗ 2 năm do gđ cô Sen xin 

- Cầu cho LH anh Nguyễn Văn Thanh do vợ cà các con xin 

- Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương, Giuse Phạm Tân, Andre Nguyễn Thới và Banebe Trần Đức Thắng do ac Tuyết Nam xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Cha Phanxico Trương Bửu Diệp và cầu bình an cho gia đình và các con cháu do ac Tuyết Nam xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi và Cha Giuse Lê Hoàng Thụy do ac Thụy, Dũng xin 

- Cầu cho LH 2 con Phero và Phaolo do Anton xin 

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Kim Vân do Hoàng Vũ xin 

- Cầu cho LH Giuse, Đaminh, các LH tổ tiên và cầu bình an cho gđ do Diem Nguyên xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH tổ tiên, LH Phero-Maria, LH Maria, và xin ơn chữa lành do 1 người xin 

- Cầu cho 13 LH Maria và 3 LH Guise do 1 người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin ơn chữa lành, cầu cho 2 LH Đaminh, LH tiên nhân và các LH trong Giáo xứ đã qua đời do 1 người xin. 

- Cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Phero và các LH do Hằng Nguyễn xin 

- Cầu cho LH Giuse Phạm Hải và các đẳng LH do Monica xin 

- Cầu cho LH Đaminh Nguyễn Huy Phúc do Jenifer xin. 

- Cầu cho linh hồn Phêrô Đỗ Duy Tân, Maria Lê Thị Nhạn, Anna, Maria do Quang Diệp xin 

- Cầu cho linh hồn Gioan Baotixita, Phêrô, Giuxe và cầu cho các linh hồn tiên nhân do Hậu và Xuân xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho linh hồn Maria Lê Thị Lễ, Isabel Hồ Trúc Anh, linh hồn Trần Hữu Kiên và Lê Thị Hiếu do Thái Lan xin 

Chúa Nhật ngày 28/11 lúc 9:30 sáng 

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp mới qua đời do 

o Gđ xin 

o Ô.b Cố Luân xin. 

o Ca đoàn cung trầm xin 

o Ban thường vụ xin 

o Và gđ Jimmy Hoa xin 

- Cầu cho LH Maria Hà Thị Tỵ mới qua đời tại VN do 

o Gđ Bùi Đức Thắng xin 

o Ac Thơm-Mary xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Anna Thân Thị Mai mới qua đời tại Vietnam do 1 người xin. 

- Cầu cho LH Maria mới qua đời ở Vietnam do ông Nên xin 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

- Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương do vợ và các con cháu xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin. 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin. 

- Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin. 

- Cầu cho LH Teresa Ngô Thị Ánh Tuyết do chồng, các con và các cháu xin. 

- Cầu cho LH tổ tiên, thân nhân, 2 LH Phero, Maria, Phero Lê Văn Thế, Maria Lê Thị Say và các đẳng LH do gia đình ac Trai Giới xin. 

- Cầu cho LH Maria, Gioan Baotixita và LH tổ tiên nội ngoại hai bên do ac Hương Thế xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Bá Khang do các con xin. 

- Cầu cho LH cha cố Kenneth, LH Phaolo và Inê và các đẳng LH do ac Jimmy Hoa xin. 

- Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa và Anton Nguyễn Văn Tấn do các con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho các đẳng LH do một gia đình xin. 

- Cầu bình an cho gia đình, 3 LH Giuse và LH Anna do một người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, 4 LH Giuse, 5 LH Anna và LH Toma do 1 người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Giuse Maria, Anton và tiên nhân nội ngoại 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin 

- Cầu cho các LH qua đời vì COVID và các đẳng LH do gđ Hồng – Nhơn xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho các LH Lorenso, Maria, Teresa, Pio và các đẳng LH. Xin ơn chữa lành cho người thân đang đau nặng do gđ Quang-Nguyên xin. 

- Cầu cho LH Maria, Mattheu và Gioan-Baotixita do 

· Ôb. Ngọc Anh xin 

· Nguyễn Viêm xin 

· - Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương, Phero Đỗ Duy Tân, Maria Nguyễn Thị Hoa và Anton Nguyễn Văn Tân do Ôb. Ngọc Anh xin 

- Cầu cho LH bà ngoại, Giuse và Toma do cháu Thảo Hiền xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH cha cố Đa Minh, Cha Gioan-Baotixita và 3 LH Cha Giuse do ac Tuyết Nam xin. 

- Cầu cho các LH tiên nhân nội ngoại, 7 LH Giuse, 2 LH Lorenso, 6 LH Maria, 2 LH Anna và Toma do 1 gđ xin. 

- Cầu cho 5 LH Phero, 3 LH Catarina, 3 LH Maria, 2 LH Đaminh-Vincent, LH tiên nhân và các LH do Thuận Hiếu xin. 

- Cầu bình an cho gia đình, cầu LH cho Phero Tạ Đức Hùng và xin ơn gìn giữ khỏi ma quỷ do cô Nghìn và Nguyệt xin 

- Cầu cho LH Anna, lễ giỗ do cô Tần xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Vy do con cháu ô.b. Cố Yến xin 

- Cầu cho LH Lorenso và Maria do Khánh Nga xin 

- Cầu cho các LH tiên nhân do cô Huệ xin 

- Cầu cho LH Banabê, Anton, Andre, Maria và các LH ân nhân bạn bè do Thành Trong xin. 

- Cầu cho LH Giuse và Maria-lễ giỗ do ô.b cố Luân xin. 

- Cầu cho linh hồn Phêrô, Maria, Phanxicô Xaviê 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho linh hồn Đôminicô và Gioanbaotixita do cô Nga xin 

- Cầu cho linh hồn tiên nhân nội ngoại và các đẳng linh hồn do gia đình Bùi Đức Thắng xin 

Chúa Nhật ngày 28/11 lúc 3g chiều 

- Cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Phero Nguyễn Hữu Tuân mới qua đời ở Vietnam, LH Anton Lê Đức Huynh, Anna Đinh Thị Phương do Trang Hùng xin 

- Cầu cho LH Maria Hà Thị Tỵ do con Thiên Thanh và gđ xin 

- Cầu cho LH Phero Trần Thiếu Cường do Đỗ Thị Việt Hồng xin 

- Cầu bình an cho gđ và cầu cho ba mau khỏi bệnh 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH tiên nhân nội ngoại do Trang Trần xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin ơn bình an và cầu cho LH Andre do cô Hành xin 

- Cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Phero Nguyễn Hữu Tuân mới qua đời ở Vietnam, LH Anton Lê Đức Huynh, Anna Đinh Thị Phương do Trang Hùng xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse do 1 người xin 

- Cầu cho LH Phero Phít và Phero Chánh do anh Hướng xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ do 1 gđ xin. 

- Cầu cho các LH chiến sĩ và các LH qua đời vì đại dịch Covid do anh Hướng xin. 

- Cầu cho 2 LH Maria, LH Phero và Toma do 1 người xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Gioan-Baotixita, LH tiên nhân nội ngoại và các đẳng LH do 1 người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin như ý chỉ, cầu cho LH Đaminh Bùi Văn Nam, LH tiên nhân và cầu cho mẹ mau bình phục do Văn Tây, Hương Ly xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin như ý chỉ, cầu cho LH Đaminh Bùi Văn Nam và các đẳng LH do cô Tin xin 

- Cầu các đẳng LH do Quang Lê xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Gioan và Maria do chú Thạc xin 

- Cầu cho LH Phero và các LH do Thủy Trâm xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, Cha Trương Bửu Diệp, cầu cho LH Phero, Tarisa và các LH do Thu Dung xin 

- Cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Maria và xin cho con cái biết nghe lời do 1 người xin 

- Cầu cho LH Maria Chu Hồng Nhung do 1 gđ xin 

- Cầu bình an cho gia đình, cầu cho 3 LH Maria, 2 LH Giuse do 2 con Loan và Thanh xin 

- Cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse và các LH do Bích Vân xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Ngọc và các LH do ac Mạnh Loan xin 

- Cầu cho linh hồn Antôn do một người xin 

- Cầu cho các linh hồn tiên nhân và các đẳng linh hồn do một người xin. 

- Cầu cho đẳng linh hồn do một người xin 

- Cầu cho các linh hồn tiên nhân nội ngoại hai bên và các đẳng linh hồn do Việt -Trang xin 

Chúa Nhật ngày 28/11 lúc 11:30g trưa

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse do chị Trinh xin. 

- Cầu cho LH Giuse, Phero và các đẳng LH do Thành Trong xin. 

Thứ Hai ngày 29/11 lúc 8g sáng

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa, 

Thứ Ba ngày 30/11 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH ông bà cha mẹ 2 bên, LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời 

- LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa, 

- 2 LH Anna, Anton, 2 LH Giuse, Gioan-Baotixita, Maria, Vincente và các đẳng LH 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Cẩm Vân, 3 LH Anna 

Thứ Tư ngày 01/12 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời, Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa, LH tổ tiên, các linh mục, ân nhân và các đẳng LH. 

Thứ Năm ngày 02/12 lúc 10:30 sáng

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời, Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa, 

- 2 LH Maria, Giuse, Anna Nguyễn Thị Hương và các đẳng LH

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram