Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XVI Thường Niên C - 17/07/2022

1.  Chầu Thánh Thể, thứ Sáu ngày 22 tháng 7 do nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa phụ trách.

2. Về việc tham dự đi Edmonton: Ban tổ chức đã nhận được vé dự lễ của Đức Thánh Cha ở Edmonton vào ngày 26 tháng7 này. Ban tổ chức sẽ có cuộc họp cho những người tham dự vào thứ Bảy ngày 23 tháng 7 lúc 11 giờ để ban tổ chức trình bày chi tiết chuyến đi. Nếu ai muốn đi dự Thánh Lễ riêng mà cần vé, xin vui lòng liên lạc với văn phòng Giáo Xứ. 

2. Vào ngày 26-28 tháng 8, nhóm giới trẻ sẽ có buổi cắm trại tại Rathtrevor Beach Provincial Park (trên đảo Vancouver). Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng scan QR code trên poster dán cuối nhà thờ.

3. Đơn ghi danh được để cuối nhà thờ cho con em vào các lớp Giáo lý bằng tiếng Anh hay Việt, lớp Việt ngữ, hoặc đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể cho niên khóa tới qua tờ đơn cuối nhà thờ.

4. Sách Lời Chúa cho Thánh Lễ tháng 7,8, 9 đã có sẵn tại văn phòng giáo xứ.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 15/07 lúc 7g Tối

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. cầu bình an cho gia đình. cầu cho LH Đaminh Hồ Phó và các đẳng LH do vợ và các con xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do huynh đoàn Đa Minh xin.

- Cầu cho LH Giuse Phạm Hải và các LH nơi luyện ngục do Monica xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu hòa bình cho thế giới, cầu cho LH Anton Giuse và Maria do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do a/c Đào, Tài xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức mẹ, cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phêrô, Maria, Vincentê do 1 gđ xin.

- Cầu cho LH cha Gioan Nguyễn Lợi, Maria Đỗ Thị Hoạt và Phêrô Trần Văn Lữ do gia đình xin.

- Cầu cho LH Vincente và LH Anna do ô.b Thanh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho các đẳng LH do Thái Nguyễn Ottawa xin.

- Cầu bình an cho gia đình nội ngoại 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Gioan Baotixita cùng các đẳng LH do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gia đình và cầu cho các LH đã qua đời trong giáo xứ do Khánh Nga xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ và xin ơn chữa lành cho vợ.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, thánh cả Giuse và các thánh. Cầu cho các LH nơi luyện ngục.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và thế giới. Cầu cho LH Giuse, Maria và các LH do 1 gia đình xin.

Thứ Bảy ngày 16/07 lúc 7g Tối 

- Cầu cho LH Maria mới qua đời tại Vietnam do ô.b Quý xin.

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Anna, Maria và các LH tiên nhân.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu hòa bình cho thế giới, cầu cho LH Anton Giuse và Maria do 1 người xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Vi do các con và các cháu xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do gđ ac Tố Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu bình an cho gia đình và cầu cho 3 LH Gioan Kim do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ kỷ niệm 10 năm hôn phối gđ anh chị.   xin ơn chữa lành cho bố mẹ hai bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang – Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, và các cha đã cầu nguyện cho con được bình an do cô Hương xin.

- Cầu cho LH Phero, Anna và LH ông bà.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến vừa qua đời nhân 49 ngày giỗ tại Toronto do ac Bính xin.

- Cầu cho LH Maria và LH Gioan Baotixita do ac Nam Phụng xin.

- Cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Anna, Gioan Baotixita, Phero, Maria, Giuse Vincente cùng các đẳng LH do 1 gđ xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Cha Phero và 2 LH Giuse.

- Cầu cho LH Maria-Phanxico, Giuse-Maria, Anna.

Chúa Nhật ngày 17/7 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Maria vừa mới qua đời tại Việt Nam do:

  • bác Vĩnh xin.
  • Cô Angie Trang xin

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria Trần Thị Mai do các con xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Phanxico Savie do các con và các cháu xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Dominico và cầu bình an cho gia đình do a.c Đoàn Đào xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. cầu bình an cho gia đình. cầu cho LH Đaminh Hồ Phó và các đẳng LH do vợ và các con xin.

- Cầu cho LH Anton, Maria và các đẳng LH do các con xin

- Cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Andre Nguyễn Thới do vợ và các con xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do huynh đoàn Đa Minh xin.

-Cầu cho LH Teresa Louise do:

  • ô/b Ngọc Anh xin
  • ông Nguyễn Viêm xin
  • ô/b Vũ Lâm xin
  • ô/b Nguyên Hiển xin
  • ô/b Thông – Nga xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Phaolo, Mattha Cecilila, Giuse và Catarina cùng các LH tiên nhân và xin ơn chữa lành do Hoa Mai, Mai Ly, Quang Huy và Mai Anh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ kỷ niệm 10 năm hôn phối gđ anh chị. xin ơn chữa lành cho bố mẹ hai bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang – Nguyên xin.

- Cầu cho LH cho bố mẹ hai bên.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita Lê Văn Hai do gđ Hùng – Nga xin.

- Cầu cho LH bố mẹ hai bên là Phero Catarina và Daminh Maria do Thuận – Hiếu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do Hòa – Liên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH nơi luyện ngục do gđ Nguyên – Vy xin.

- Xin lễ như ý chỉ do 1 người xin.

- Cầu cho LH Anna Phan Thị Nhụ mới qua đời tại Mỹ do Hùng Loan, Tuyết Nam và Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ và xin ơn khôn ngoan cho Jimmy Trần do Ngọc Mai Anna xin.

- Cầu cho LH Phero do Bà Phạm Nến xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu cho các LH tiên nhân cùng các đẳng LH do ô.b Phương Lâm xin.

Chúa Nhật ngày 17/7 lúc 3g chiều

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hà do gđ Diễm xin.

- Cầu cho LH Mana, Nguyễn Thị Thủy mới qua đời tại Texas do Xuân và Thúy. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Xin ban ơn thánh hóa công việc làm và học tập.

- Cầu cho linh hồn Cha Giuse Lê Hoàng Thụy do một nhóm ACE giáo viên.

- Cầu cho LH Maria Cao Thị Minh do gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse và Maria do 1 người xin.

- Cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ và cầu cho các LH trong giáo đã qua đời do chi Dung xin.

- Cầu cho các LH tiên nhân và LH Andre Bá Cao Xuân Van Vy do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse đã ban cho các con và con thiêng liêng 1 năm học tốt vừa qua. Cầu bình an cho các con và các con thiêng liêng trong mùa hè này do gđ Hòa Chung xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, thánh cả Giuse và các thánh. Cầu cho các đẳng LH.

- Cầu cho LH Maria và Lê Mên Tô do 1 người xin.

- Cầu cho LH Phanxinco Trương Bửu Diệp do anh Thanh xin.

- Cầu bình an cho gđ, xin lễ như ý chỉ và xin cho các cháu vượt qua thử thách trong việc học hành do 1 người xin.

Thứ Năm 21/07 at 10:30 sáng

  • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Xin ban ơn thánh hóa công việc làm và học tập.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram