thông tin

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH & PHỤC SINH

Chúa Nhật Lễ Lá – 14/04

Giờ lễ như thường

Thứ Hai, Ba Tuần Thánh – 15 &16.04

 • 8:00am: Thánh Lễ tiếng Anh
 • 7:00pm: Ngắm sự thương khó Chúa
 • 7:30pm: Thánh Lễ tiếng Việt

Thứ Tư Tuần Thánh – 17.04

 • 8:00am: Thánh Lễ tiếng Anh
 • 11:30am: Thánh Lễ tiếng Việt
 • 5:00pm: Lễ Truyền Dầu, nhà thờ Chính Tòa

Thứ Năm Tuần Thánh – 18.04

 • 9:00am Kinh Sáng (Tenebrae) tiếng Anh
 • 10:30am Ngắm sự thương khó Chúa
 • 6:30pm: Thánh Lễ Tiệc Ly, tiếng Anh
 • 9:00pm: Thánh Lễ Tiệc Ly, tiếng Việt. Sau thánh lễ Chầu Thánh thể đến nửa đêm.

Thứ Sáu Tuần Thánh – 19.04

 • 9:00am Kinh Sáng (Tenebrae) Tiếng Anh
 • 9:45am Lòng thương Xót Chúa Tiếng anh
 • 10:15am Đàng Thánh Giá Tiếng Anh
 • 11:00 sáng: Ngắm Dấu Đanh
 • 11:45 sáng: Ngắm Đàng Thánh Giá
 • 3:00pm: Suy Tôn Thánh Giá, tiếng Anh
 • 7:00pm: Suy Tôn Thánh Giá, tiếng Việt

Ghi chú: Hôm nay buộc ăn chay & kiêng thịt.

Thứ Bảy Tuần Thánh – 20.04

 • 9:00am Kinh Sáng (Tenebrae) Tiếng Anh
 • 9:45am Lòng thương Xót Chúa Tiếng Anh
 • 11:00 sáng: Lần hạt 5 Dấu Thánh
 • 6:30PM: Lễ Vọng Phục Sinh, tiếng Anh
 • 9:30PM: Lễ Vọng Phục Sinh, có cử hành các bí tích khai tâm cho anh chị em dự tòng.

Chúa Nhật Lễ Chúa Phục Sinh – 21.04

 • Giờ lễ như thường lệ.

Chúa Nhật II Phục Sinh, Lòng Chúa Thương Xót – 28.04

 • Giờ lễ như thường, lúc 3 giờ chiều có Chầu Thánh Thể sùng kính Lòng Thương Xót Chúa.

*******

Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa. Bắt đầu từ thứ Sáu 19/04 đến CN 28/04

 • 19-20/04 Lần chuỗi LCTX, sau Ngắm đàng Thánh Giá (thứ Sáu), sau Lần Hạt 5 Dấu Thánh (thứ Bảy).
 • 21/04 Lần chuỗi LCTX sau lễ 2:00 chiều
 • 22-25/04 Lần chuỗi LCTX lúc 7:00 chiều
 • 26-27/04 Lần chuỗi LCTX lúc 6:15 chiều
 • 28/04 Chầu Thánh Thể lúc 3:00 chiều

⛪ Tiền công đức hàng tuần: Xin xem hướng dẫn để đóng góp cho giáo xứ tại đây: Xem Ngay

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux