Các Thánh Lễ Đã Qua

Chúa Nhật 5 Mùa Chay 2020

Chúa Nhật 4 Mùa Chay 2020

Thánh lễ 9h30am Chúa Nhật

Thánh Lễ 7h00pm thứ Bảy

⛪ Tiền công đức hàng tuần: Xin xem hướng dẫn để đóng góp cho giáo xứ tại đây: Xem Ngay