Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật 34 TN - Lễ Chúa Ki-Tô Vua Vũ Trụ - Năm C 20/11/22

THÔNG BÁO

1. Tuần này giáo xứ sẽ nhận tiền đợt hai cho quỹ truyền giáo trong Giáo Phận Vancouver (Home Mission)

2. Buổi viếng xác linh hồn Lorenso Hoàng Bá Long sẽ được cử hành vào ngày Thứ Hai, ngày 21/11 vào lúc 10g sáng, Sau đó là Thánh Lễ lúc 11g sáng và an táng tại nghĩa trang Gethsemani lúc 1g chiều.

•Chúa Nhật, ngày 27/11, sẽ có buổi đọc kinh cho linh hồn Lorenso lúc 1g đến 2:30 chiều tại hội trường giáo xứ. Xin mời anh chị em tham dự và cầu nguyện cùng gia đình.

3. Thứ Năm, ngày 24/11, sẽ có 2 Thánh Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào lúc 10:30 sáng và 7g tối.

4. Số tiền đóng góp cho chương trình Project Advance hiện nay là $53,485, giáo xứ xin cám ơn và mong quý cộng đoàn quảng đại tiếp tục đóng góp đến muc tiêu là $90,000

5. Vé cho buổi tiệc Xuân tại nhà hàng Pink Pearl vào Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 sẽ được bán tại cho cộng đoàn kể từ Thứ Sáu, ngày 25/11. Xin cộng đoàn mua vé tại văn phòng giáo xứ hoặc liên lạc chị Hiền qua số 778-999-2529.

6. Chầu Thánh Thể, thứ Sáu, ngày 25/11 do nhóm Kính lòng thương xót Chúa phụ trách.

7. Về việc xin lễ, xin cộng đoàn lưu ý không bỏ phong bì xin lễ vào giỏ đóng góp công đức, nhưng bỏ vào thùng xin lễ ở cuối nhà thờ hoặc gửi văn phòng thư ký. Vì trong mấy tháng qua, một số phong bì xin lễ để ở giỏ công đức, nên văn phòng không thể ghi nhận các ý lễ ấy vào giấy các ý lễ cuối tuần được

8. Xin anh chị em giúp gây quỹ trường tiểu học của giáo xứ chúng ta qua việc gom góp các lon chai và để cạnh phòng nhỏ ở cuối bãi parking nhà thờ.

9. Chả giò có sẵn tại nhà thờ trước và sau giờ Lễ vào cuối tuần.

 Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý LỄ TRONG TUẦN

Thứ Sáu ngày 18/11 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Lorenso Hoàng Bá Long vừa mới qua đời do:

 • Ca đoàn Xin Vâng xin.

- Lễ giỗ 100 ngày. Cầu cho LH mẹ là Maria Vũ Thị Tý do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH Phero mới qua đời tại Vietnam do Nữ Chánh xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ và thế giới. Cầu cho LH Giuse, Maria, Anton và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do huynh đoàn Đa Minh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình cầu cho các LH tiên nhân, ân nhân và LH Đaminh Hồ Phó do bà Hồ Phó xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria – Anna, LH Giacobe, Isave và LH Vincente do Đạt Thúy xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ, cầu cho cá LH tiên nhân, Lh Gioan Baotixita cùng các LH do 1 người xin.

- Cầu cho LH Teresa do 1 gđ xin.

- Cầu cho LH Phaolo Phạm Minh Trí do gđ Khoa Thư xin.

- Cầu cho LH Maria Simon do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, Cầu cho LH Giuse và Maria.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho các LH tiên nhân cùng các đăng LH do 1 người xin.

- Cầu bình an cho gđ và xin ơn thánh hóa công ăn việc làm.

- Cầu cho 2 LH Phero Phít và Phero Chánh do anh Hướng xin.

- Cầu cho LH Ô.b Thuận do 1 gđ xin.

- Cầu cho LH Ô.b Trịnh Trưng do 1 gđ xin.

- Xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria và LH Dominico cùng các LH do Thái Duyên xin.

- Cầu cho LH Phaolo, Maria, Phanxico, Catarina, Phero, Mata và 1 người ngoại đạo do gđ Phanxico xin.

- Cầu cho LH cha cố Savio Hoàng Đệ, các LH tiên nhân và các LH anh chị em hai bên do Ô.b Phạm Dương xin.

- Cầu cho LH Anna, LH Augustino, LH Phero cùng các LH tiên nhân.

- Cầu cho các đẳng LH do Hằng Bá xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Ambrosio, Maria, Gioan Baotixita và Maria Vincente Brenda do gđ Thiên Ân xin.

- Cầu cho LH anh chị Phero Triệu và Ane Hường do dì Tươi xin. 

Thứ Bảy ngày 19/11 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Lorenso Hoàng Bá Long vừa mới qua đời do:

 • Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xin.
 • Ca đoàn Teresa xin.
 • Chị Hải xin.
 • Chú Hiếu xin.

- Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam vừa mới qua đời do Nguyễn Văn Thạc xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ và thế giới. Cầu cho LH Giuse, Maria, Anton và các đẳng LH.

- Cầu cho 2 LH Phero và 2 LH Maria.

- Cầu cho LH ông bà nội Phaolo và Martha, ông ngoại Nguyễn Văn Hưu, bà ngoại Maria, 2 bác Anton Lê Đức Huynh và Anna Đinh Thị Phương do Anna Ngọc Bích xin.

- Cầu cho LH Aureline Nở, Mathia Công và LH ông bà tổ tiên nội ngoại do Anna Maria xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Bá Khang do các con và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH các thân nhân đã qua đời. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang-Nguyên xin.

- Cầu cho các đẳng LH do:

 • 1 người xin

- Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ do gđ ac Tố Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Khang do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH Giuse Bùi Văn Mị do gđ xin.

- Cầu cho LH Giuse và các LH tiên nhân do Quang Thêu và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ và cầu cho LH Maria cùng các đăng LH.

- Cầu cho LH Giuse và Teresa do Đơn Hùng xin.

- Cầu cho LH Giuse Phạm Tân và Đaminh Hồ Phó.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ cầu cho LH Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ, Phanxico savie Lê Trung Thành cùng các đẳng LH do chị Bính xin.

- Cầu cho 3 LH Giuse do Ô.b Phạm Dương xin.

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Khang do Ô.b Phong Thoa xin.

- Xin lễ như ý chỉ do Anton xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và cha Diệp. Cầu bình an cho gia đình do bà Nga xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Vi do Đua và Đa xin.

- Cầu cho LH Maria, thân mẫu của cô Yến và Bá Tứ do bạn H&P xin

- Cầu cho các đẳng LH. Xin ơn chữa lành bệnh cho mẹ do 2 con Tuấn và Trâm xin.

Chúa Nhật ngày 20/11 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Lorenso Hoàng Bá Long vừa mới qua đời do:

 • Đương Diễm xin.
 • Ban tang chế xin
 • Gđ Minh – Trang xin.
 • Trang-Dũng xin
 • Gđ Jimmy Hoa xin
 • Ban thường vụ xin.
 • Ban mục vụ xin.
 • Diễm Minh xin.
 • Nguyễn Thị Dược xin.

- Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam vừa mới qua đời do vợ và 2 con xin.

- Cầu cho LH Anna vừa mới qua đời.

- Cầu cho các LH vừa mới qua đời trong giáo xứ do ban tang chế xin.

- Cầu cho LH cậu là Giuse Trần Văn Khẩn vừa mới qua đời tại Việt Nam và các đẳng LH do gđ Minh Trang xin.

- Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Maria, LH Giuse và LH Anna do anh Duy và các con xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria, LH Andre, LH Giuse và LH Gioan Baotixita do 2 con Thái Hà xin.

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Phaolo và tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ do gđ anh Thăng xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Ngọc do:

 • gđ cô chú Thưởng Huyền xin.
 • Gđ chú thím Hiệp Trang xin.

- Cầu cho LH Anna Ngô Thị Huyền do Giới Thanh và Chín xin.

- Cầu cho LH Philiphe Nguyễn Điệp do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH mẹ là Maria Madalena do các con và các cháu xin.

- Cầu cho 3 LH Gioan Kim do 1 người xin.

- Cầu cho LH Giuse và Ane

Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.

- Cầu cho 2 LH Phero, LH Maria và các LH thân nhân nội ngoại cùng các đẳng LH do gđ Trai Giới xin.

- Cầu cho LH Toma, 2 LH Giuse và 3 LH Anna do 1 gđ xin.

- Cầu cho các đẳng LH

- Cầu cho LH Giuse, Gioan Kim, Maria và LH ông bà tổ tiên do 1 gđ xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, 

Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Phero Phùng Luân và Teresa Tăng Dung vừa mới qua đời do cô Hằng và các con xin. 

- Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn do bố mẹ và anh chị xin.

-Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH các thân nhân đã qua đời. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang-Nguyên xin.

- Cầu cho các đẳng LH do Khánh Nga xin.     

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho các LH Giuse, Phaolo, Maria và các LH tiên nhân do gđ cháu Minh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, nhân kỷ niệm 32 năm hôn phối của anh Lê Hoàng Phong và chị Đinh Thị Bạch Tuyết do gđ xin.

- Cầu cho LH Giuse và các LH tiên nhân nội ngoại do vc Thanh Mỹ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, cầu cho các LH tiên nhân, ân nhân và LH Gioan Baotixita do cô Nga xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. cầu cho các LH tiên nhân nội ngoại, LH Đaminh Hồ Phó và các đẳng LH do gđ xin.

- Cầu cho các LH tiên nhân nội ngoại và các LH thân nhân do chị Dược xin.

- Cầu cho LH Alphongso Đặng Kim Dũng do Vóc Nguyễn xin.

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Khang do Ô.b Phong Khoa xin.

- Cầu cho LH Philiphe Nguyễn Điệp, Anton Đặng Văn Nhân, ông bà Giuse và Maria và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Phero và Teresa do Nguyễn Thị Huệ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ nhân kỉ niệm 25 năm hôn phối do 1 gia đình xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Vi do Đua và Đa xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Dominico, 2 LH Maria, LH anh Gioan Baotixita và em là Giuse. Xin lễ tạ ơn nhân ngày kỉ niệm hôn phối do gđ ô/b Đoàn Đào xin

- Cầu cho LH Maria, thân mẫu của cô Yến và Bá Tứ do bạn H&P xin

- Cầu cho LH ông bà tổ tiên do Diễm Minh xin.

- Cầu cho 2 LH Giuse và Maria do chị Kim xin.

Chúa Nhật ngày 20/11 lúc 2g chiều

- Cầu cho LH Giuse mới qua đời và 3 LH Giuse khác.

- Cầu cho LH Lorenso Hoàng Bá Long vừa mới qua đời do hội phụ huynh học sinh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho 3 LH Giuse và các đẳng LH do 1 người xin

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Ngọc do gđ các con Cúc, Hằng xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Giuse và LH Maria.

- Xin lễ như ý chỉ.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Huệ và các đẳng LH.

- Cầu cho 2 LH Maria, 2 LH Gioan Baotixita và LH Giuse.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và cầu bình an cho gđ và xin lễ như ý chỉ do 1 gđ xin.

- Cầu cho các đẳng LH do ac Nam Phụng xin.

- Cầu cho các LH tiên nhân hai bên do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Gioan Baotixita, LH Anna, LH Giuse và LH Maria Vincente do 1 gđ xin.

- Xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Giacobe, Madalena, Alexu và các LH tiên nhân cùng các LH.

- Cầu cho LH Phero do ông Nguyễn Văn Trung.

- Cầu cho LH Maria, thân mẫu của cô Yến và Bá Tứ do bạn H&P xin

Thứ Năm 24/11 lúc 7 PM

 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do Đức Thanh xin.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram