Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B - 24/3/24

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 24-29/03

 • Lễ Lá (24/03): như các ngày Chúa Nhật
 • Thứ Hai (25/3): Thánh Lễ lúc 19:00 (Ngắm Thương Khó)
 • Thứ Ba (26/3): Thánh Lễ lúc 10:30 và 19:00 (Ngắm Thương khó)
 • Thứ Tư (27/3): Thánh Lễ Việt 10:30
  • (Thứ Tư, 17:00: Lễ Truyền Dầu tại Nhà Thờ Chánh Tòa)

TAM NHẬT VƯỢT QUA

 •  THỨ NĂM: ngày 28 tháng 3
  • 11:00 – 16:00: Đặt Mình Thánh chầu trong thinh lặng
  • 20:30: Thánh Lễ Tiệc Ly
  • Sau đó  Kiệu Mình Thánh Chúa và chầu trước Nhà Tạm Phụ đến ½ khuya
 • THỨ SÁU: ngày 29 tháng 3, ăn chay kiêng thịt
  • 11:00: Ngắm đàng Thánh Giá ngoài trời 
  • 12:00: Ngày thứ nhất, tuần Cửu nhật Lòng Chúa Thương Xót
  • 19:00Nghi thức suy tôn Thánh Giá  sau đó ngắm đứng và dâng hạt
 •  THỨ BẢYngày 30 tháng 3
  • 11:00: Ngắm 5 dấu Đanh của Chúa
  • 12:00: Ngày thứ hai, tuần Cửu nhật Lòng Chúa thương xót
  • 21:00Lễ Đêm Vọng Phục Sinh
 • CHÚA NHẬT - LỄ PHỤC SINH, Ngày 31 tháng 3 các Thánh Lễ như ngày Chúa Nhật, Ngày thứ ba chương trình Cửu Nhật LTX.

CHƯƠNG TRÌNH CỬU NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Đọc Kinh Lòng Thương xót 30 phút trước các Thánh Lễ

 • Thứ Hai: Ngày 01/04, ngày thứ tư Lòng Thương Xót  lúc 7g tối (Lễ)
 • Thứ Ba: Ngày 02/04, không có Thánh Lễ lúc 10g30 sáng. Ngày thứ năm Lòng Thương Xót  lúc 7g tối (Lễ)
 • Thứ Tư: Ngày 03/04, ngày thứ sáu Lòng Thương Xót  lúc 10g30 sáng (Lễ)
 • Thứ Năm: Ngày 04/04, không có Thánh Lễ lúc 10g30 sáng. Ngày thứ bảy Lòng Thương Xót  lúc 7g tối (Lễ)
 • Thứ Sáu: Ngày 05/04, ngày thứ tám Lòng Thương Xót lúc 7g tối (Lễ)
 • Thứ Bảy: Ngày 06/04, ngày thứ chín Lòng Thương Xót lúc 7g tối (Lễ)
 • Chúa Nhật: Ngày 07/04. Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót, lãnh nhận ơn toàn xá lúc 3 g chiều.

THÔNG BÁO

 1. Thu tiền vào Thứ Sáu tuần Thánh năm nay của địa phận sẽ dùng vào việc giúp đỡ cho những nhu cầu thiết yếu của việc truyền giáo tại đất thánh.
 2. Tất cả các ngày Tam Nhật Vượt Qua thứ Năm ngày 28/4 đến thứ Bảy ngày 30 tháng 03: sẽ không đọc kinh Thánh Giuse và kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
 3. Giáo xứ xin chân thành tri ân đến Ban Chăm Sóc Nhà Chúa, Hội Các Bà Mẹ, Hội Liên Minh Thánh Tâm, Anh Chị Hiến -Phương và các thiện nguyện viên đã dọn dẹp trong ngoài Nhà Chúa để chuẩn bị cho Tuần Thánh và đại lễ Phục Sinh.
 4. Đọc Kinh cho Cha Cố Giuse Nguyễn Ngọc Phi: vào Chúa Nhật ngày 31 tháng 03 lúc 4g chiều tại hội trường giáo xứ.
 5. Thánh Lễ Truyền Tin: sẽ được cử hành vào thứ Hai ngày 08 tháng 04 lúc 7g tối.
 6. Ca đoàn Xin Vâng: sẽ hát các Thánh Lễ thứ Bảy ngày 06/4 lúc 7g tối và Chúa Nhật ngày 07/4 lúc 9g30 sáng nhân dịp Lễ bổn mạng ca đoàn.
 7. Ban Giáo Lý Thiếu Nhi và Việt Ngữ: sẽ cho các em NGHỈ HỌC vào Chúa Nhật Đại Lễ CHÚA PHỤC SINH, ngày 31 tháng 03. Chúa Nhật 07 tháng Tư, 2024 các em sẽ đi học lại.
 8. Văn phòng giáo xứ: sẽ không làm việc vào thứ Sáu tuần thánh ngày 29 tháng 03 và Thứ Hai Phục Sinh ngày 01 tháng 04. 
 9. Phong bì công đức năm 2024đã có sẵn phía cuối nhà thờ. Mọi thắc mắc xin gọi văn phòng giáo xứ
 10. Hội Các Bà Mẹ và Liên Minh Thánh Tâm: sẽ không họp vào Chúa nhật, ngày 31 tháng 03 nhân ngày đại lễ Phục Sinh
 11. Giáo xứ có bán chả giò và thịt nướng ($40/bịch). Xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 22 tháng 03 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh do gđ xin
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Lễ giỗ 6 năm, cầu cho LH Gioan Baotixita Lê Văn Hai do các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho các LH do gđ Trường xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse và LH Lý Quang Phú.
 • Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Elizabeth, Anna, Phero, Batolomeo và các LH.
 • Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Anges, Giacobe, Madalena, Alexu và các LH.
 • Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Maria, Vincente, Phero và các LH do một người xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Anton do các con xin. 
 • Xin ơn đi đường bình an do ôb Viên xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.
 • Cầu cho LH thầy Phero Dương Văn Hiển và LH Maria Nguyễn Thị Liễu do cô Sen xin.

Thứ Bảy ngày 23 tháng 03 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Phaolo mới qua đời tại VN do hai cháu và gđ xin.
 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh do gđ xin
 • Cầu cho LH Anna Phạm Thị Tha do Thuy Tram xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng do:
  • Anh chị Quang Thanh
  • Hai cháu Hậu Xuân xin
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thu Vân do các anh chị em xin.
 • Cầu cho 2 LH Phero và 2 LH Maria
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho GĐ. Xin ơn sốt sắng mọi người trong tuần thánh. Xin ơn thánh hóa công việc làm do một gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin ơn thánh hóa công việc làm. Cầu cho gđ trong mùa chay và mùa Phục Sinh do gđ Phạm Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên và các LH do gđ Minh Hoa xin.
 • Cầu cho LH Maria Lê Thị Nhạn và các LH do các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ do Tai Nga xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên,ôb nội ngoại do cháu Thương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse và Maria. Xin cho giấy tờ được tốt đẹp.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Anton do các con xin. 
 • Cầu cho LH Phero, Maria và Vincente do cô Hương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH tiên nhân và các LH do chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do ôb Trung xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse do Quách Trí Đạt.
 • Cầu cho LH Vincente Trần Phú mới qua đời. Cầu cho LH Giuse Phạm Lý và Giuse Phạm Hải do Monica xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do các con các cháu xin.
 • Xin ơn thánh hóa công việc làm.

Chúa Nhật ngày 24 tháng 03 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Đào mới qua đời tại VN do gđ Nguyễn Thị Liên xin.
 • Cầu cho LH Anna Phạm Thị Tha do Gđ Tín Hà xin.
 • Cầu cho LH Anna Phạm Thị Tha và Giuse Phạm Văn Cường do các con, các cháu và các chắt xin.
 • Cầu cho LH Giuse Đặng Văn Cử mới qua đời tại Mỹ do một gđ xin.
 • Cầu cho LH Maria Đào Thị Thanh do gđ xin
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Thanh Đức, LH Giuse Phạm Ngọc Tuyến và Toma Phạm Thanh Hùng do 1 gia đình xin.
 • Cầu cho 3 LH Phero và 2 LH Maria do gđ Trai Giới xin.
 • Cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do vợ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ ac Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho 3 LH, LH Laurenso và Giuse do một gđ xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng và Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do:
 • con Nguyên và Nga xin.
 • Huệ Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ, Phanxico Savie Lê Trung Thành và các đẳng LH do chị Bích xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Maria - Đa Minh do gđ Diễm Minh xin.
 • Lễ giỗ 6 năm, cầu cho LH Gioan Baotixita Lê Văn Hai do ôb Nên xin.
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Mến và Giuse Ngô Văn Kiển do gđ Ngô Kiên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, thánh cả Giuse và cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria Ngô Phạm Ngọc-Tâm, Maria Ngô Phạm Ngọc-Trâm, LH Mã Tú Huê, Ngô Hớn và Tăng Kim Dung do chị Lệ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và Giuse Lăng Đức Nhuận do Quang Thêu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Đa Minh Hồ Phó do vợ và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Cathy Brandy, Margaret Elliot and Kenny Young xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và LH nội ngoại do gđ Mến Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gia đình, các con cháu. Lễ giỗ, cầu cho LH cha Phero Nguyễn Văn Tình. Cầu cho LH Anna, Maria, 3 LH Phero cùng các đẳng LH do gđ Minh Trang xin.
 • Cầu cho LH Giuse Vũ Bá Thuận và Phero Vũ Công Tuấn do Quang Thêu xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH cha cố Giuse Nguyễn Ngọc Phi do cô Là xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho 2 LH Toma, 2 LH Anna, LH Phero, Augustino, Giuse và Anton do gđ ac Toàn Hà xin.

Chúa Nhật ngày 24 tháng 03 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ và xin cho con gái chăm ngoan, học giỏi. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hà và các LH do Diễm Nguyễn xin.

Thứ Ba, ngày 26/03, lúc 10g30

 • Cầu cho 2 LH Vincent, LH Anna và các LH.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram