Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XX Thường Niên – B - 14/08/2021

1. Chầu Thánh Thể: vào thứ Sáu ngày 20 tháng 08, do đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.

2. Thánh lễ an táng của chị Teresa Ngô Thị Ánh Tuyết sẽ được cử hành lúc 11:30 sáng thứ Tư ngày 18 tháng 8 tại nhà thờ. Kính xin cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện cho LH Teresa.

3. Lớp Giáo Lý Tân Tòng: bắt đầu nhận đăng ký cho khóa học năm 2021-2022. Khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 12 tháng 09 năm 2021 cho đến tháng 04 năm 2022 vào các Chúa Nhật hàng tuần từ 3g chiều cho đến 5g chiều. Mọi thông tin chi tiết xin các học viên liên lạc văn phòng giáo xứ, hoặc thầy Minh qua số điện thoại 778-318-5891.

4. Ban Giáo Dục Đức Tin: sẽ có buổi tĩnh tâm và học hỏi vào chiều Chúa Nhật ngày 22 tháng 08 từ 1g đến 3g để chuẩn bị cho năm học mới. Kính xin quý thầy cô và các em trợ giảng tham dự đầy đủ.

5. Hỗ trợ các gia đình đang gặp khó khăn tại VN trong mùa dịch bệnh: các anh chị em nào muốn giúp đỡ cho các gia đình đang gặp nhiều khó khăn, các bệnh nhân COVID và gia đình của họ tại Việt Nam, xin đóng góp vào thùng xin Lễ cuối nhà thờ hoặc tại văn phòng, giáo xứ sẽ ngưng nhận đóng góp cho đến hết tháng 8. Tất cả số tiền thu được sẽ gửi đến Cha Trần Tiến, giáo xứ Thánh Matthew, và cha sẽ chuyển về cho các tu viện, các dòng ở Việt Nam để trao đến những gia đình khó khăn nhất. Xin các anh chị em lưu ý là tiền đóng góp này sẽ không được cấp giấy khai thuế cuối năm.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 13/08 lúc 7g tối

- Cầu cho LH Phero Tuyến vừa mới qua đời tại VN do chị hai xin.

- Cầu cho LH Phero Hoàng Đức Dương và Maria Lê Thị Hảo mới qua đời tại VN do:

 • chị Hương xin.
 • Ac Sơn Tính xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa do các cháu xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Gioan Kim, Maria Madalena, Maria, Phêrô và các đẳng LH do con Thanh xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và cầu bình an gia đình do Chuyên xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Magarita Đỗ Thị Kim Hằng do ac Quốc Thoa xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Phêrô Can nhân ngày giỗ do 1 gia đình xin.

- Cầu cho LH cha Phêrô Phạm Chính, Phêrô Phít và Phêrô Chánh do một gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Đaminh và Maria.

- Cầu cho các đẳng LH.

- Cầu cho LH Maria do ac Nghị - Lan xin.

- Cầu cho LH Phero, Phaolo, Teresa và Giuse do một người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gia đình và xin ơn chữa lành cho em gái.

- Cầu cho LH Maria và Benado.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an gia đình và cầu cho LH Anna.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Dominico Nguyễn Đình Lợi, LH nội ngoại, các LH vừa mới qua đời và các đẳng LH do cô Hải Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ.

- Cầu cho LH Giuse Hải, Maria Tình và các đẳng LH do Cường xin.

Thánh lễ thứ Bảy ngày 14/08 lúc 7g tối

- Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Kim Cúc vừa mới qua đời tại VN do gđ ac Phương Hợp xin.

- LH Giuse Đinh Viết Thừa vừa mới qua đời do ac Hấn Nhung xin.

- Cầu cho LH Phero Tuyến vừa mới qua đời tại VN do chị hai xin.

- Cầu cho LH Giuse Phạm Văn Lộ do gđ ac Cường và Vân xin.

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thước vừa mới qua đời do chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Diễm vừa mới qua đời tại Việt Nam do một người xin.

- Cầu cho LH Maria Mai Thị Bạch Cúc do Hương – Quang xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu sức khỏe cho bố mẹ hai bên và toàn thể gia đình. Xin lễ như ý chỉ cho một người thân. Xin thánh hóa công ăn việc làm do một gia đình xin.

- Cầu cho LH Martino do gđ Minh - Ân xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa do các cháu xin.

- Cầu cho LH Vincente, Anna, 2 LH Phêrô và 4 LH Maria do chị Thanh xin.

- Cầu cho LH Anna, LH tổ tiên, tu sĩ nam nữ. Cầu cho ơn gọi tu trì, và ơn bình an hiệp nhất cho các gia đình do một người xin.

- Cầu cho LH Giuse do bà Hạnh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và các Thánh do gđ ac Phương Hợp xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse do gđ Mai Khải xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Phanxico Ngô Kim Long do ac Hấn Nhung xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và xin ơn đi đường bình an do ac Tuyết Nam xin.

- Thánh lễ tạ ơn và xin bình an do ac Hiếu Trang xin.

- Cầu cho 4 LH thai nhi do Loan Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Phaolo Nguyễn Ngọc Anh và các đẳng LH do ac Nguyên Vy xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Anna, Vincent và các đẳng LH. Xin cho dịch bệnh mau chấm dứt do cô Là xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Giuse và các LH tiên nhân do con Tản Huệ xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 15/08 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Kim Cúc vừa mới qua đời tại VN do bà Tân xin.

- Cầu cho LH Micae Bùi Trung Lý mới qua đời tại California do anh chị và các cháu xin.

- Cầu cho 2 LH Maria vừa mới qua đời tại VN do gia đình ac Quý xin.

- Cầu cho LH Teresa Ngô Thị Ánh Tuyết vừa mới qua đời tại Vancouver do chồng, các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH Phero Hoàng Đức Dương vừa mới qua đời tại VN do gđ ac Jimmy Hoa xin.

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thước vừa mới qua đời do:

 • ban tiếp tân xin.
 • Ac Hùng Nga xin.

- Cầu cho LH Giuse Trung và Phero Chính mới qua đời tại VN. Cầu cho LH Giuse Thịnh và Phaolo Chính do ac Nguyên Vy xin.

- Cầu cho LH Giuse Phạm Văn Lộ do:

 • gđ ac Cường và Vân xin.
 • Trí xin.

- Cầu cho LH Phaolo Trần Thiện Khiêm do ac Hùng Nga xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Maria-Têrêsa do bác Hưng xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do ac Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.

- Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Anh do chị Hằng và các con xin

- Cầu cho LH Andre Nguyễn Thới do vợ, con và cháu xin.

- Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão do các con và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Lê Thị Hoan và Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa và Anton Nguyễn Văn Tấn do:

 • Các con xin
 • Sơ Nguyệt Ngà xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu sức khỏe cho bố mẹ hai bên và toàn thể gia đình. Xin lễ như ý chỉ cho một người thân. Xin thánh hóa công ăn việc làm do một gia đình xin.

- Cầu cho LH Anton do 1 gia đình xin.

- Cầu cho linh hồn Toma Lương Văn Huy do:

 • Con và cháu xin.
 • Chú cô Mạnh Loan xin.
 • Cháu Phúc Winnipeg xin.

- Cầu cho LH Giuse và Gioan Baotixita do một người xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Sang do cô Nga xin.

- Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Maria.

- Cầu bình an cho gia đình và ơn giải hòa.

- Cầu cho LH Philiphê Nguyễn Khắc Tâm do các cháu xin.

- Thánh lễ tạ ơn cho cha Giuse Trần Văn Long. Cầu xin ơn khôn ngoan, đạo đức, bình an và sức khỏe do gia đình ac Tuyết Tài xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình các con, các cháu nhân dịp sinh nhật cháu 5 tuổi do ac Tuyết Tài xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gia đình, các con, các cháu. Cầu cho LH ôb tổ tiên, cha mẹ và các đẳng LH do gđ Minh Trang xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do ac Tài Nương xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Kính mừng Ngày Đức Mẹ lên trời nhân dịp quan thầy. Cầu cho LH Maria và các đẳng LH do cô Là xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 15/08 lúc 3:00 chiều

- Cầu cho LH Phero Tuyến vừa mới qua đời tại VN do chị hai xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH bố là Giuse do cô Sen xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH em trai là Giuse do cô Sen xin.

- Cầu cho LH Giuse Đỗ Quang Khải do anh Sự xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do bà Anna Đặng Thị Nga xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Phero, Theresa và các đẳng LH do Thu Dung xin.

Tuesday August 17 at 11:30AM

- Cầu cho 2 LH Maria

- Lễ giỗ, cầu cho linh hồn Anna và LH Toma Lương Văn Huy

Wednesday August 18 at 11:30AM

- Cầu cho 2 LH Maria

Thursday August 19 at 11:30AM

- Cầu cho 2 LH Maria

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram